Meld je hier aan voor m'n E-zine & OpvoedTips   

   

GRATIS OpvoedTips  

Ja, stuur mij Joyce'
praktische OpvoedTips.


Ruim 1500 anderen bestelden m'n e-book al. 

Nu met extra cadeau:
E-Boek
'Geniet nóg meer van je kind -
5x5 OpvoedTips'.


Vul hierboven je naam
en e-mailadres in.

Je gegevens zijn veilig bij mij.

   

Neem contact met me op.  

   

Wat vinden anderen van m'n e-boek & e-zine?  

'Je tips i.v.m. opvoeden zijn goud waard. Ik heb er al veel aan gehad.'
Mw. B. van Rompaey

'Super bedankt voor  je mailtjes, alsof je weet wat er leeft! Erg nuttige info en praktische tips.'
Mw. C. Miesen-van Zandvoort

'Het e-book leest prettig en er staan bruikbare tips in. Dankjewel!'
Mw. E. Sluijsmans

'Ik vind de opvoedtips uit het e-zine duidelijk, handig en toepasbaar.'
Dhr. P. Bartelink, Ulestraten

'Zeer informatief. Duidelijk omschreven en makkelijk toepasbaar. Ik lees het e-zine graag.'
Mw. D. Spee

'Complimenten, erg professioneel. Getuigend van inzet en passie!'
Dhr. dr. R. Frings

Klik hier voor meer info.

   

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
- Opdrachtnemer: Akse Coaching – Opvoedcoaching & Opvoedadvies, verder te noemen: Akse Coaching.
- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Akse Coaching opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van opdrachtnemer.
3. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts dan bindend, wanneer ze uitdrukkelijk in de offerte of overeenkomst staan.


Artikel 2. Offertes en Aanbiedingen
1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie, die door de opdrachtgever is verstrekt.
2. Offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. Offertes zijn geldig tot aan de datum, die op de offerte vermeld staat. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Tenzij anders overeengekomen, worden offertes eenmalig vrijblijvend toegelicht en aangepast.


Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door een bevestiging via e-mail en/of door een ondertekening van de daartoe bestemde documenten door beide partijen.
2. Bij bevestiging van de offerte per e-mail of bij ondertekening van de offerte geeft de opdrachtgever aan tevens de bijgesloten algemene voorwaarden te onderkennen.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor de duur van de opdracht.


Artikel 4. Tarieven en beloningen
1. Alle tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, tenzij anders aangegeven.
2. Alle tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Indien kosten die mede bepalend zijn voor de in lid 1 van dit artikel genoemde tarieven na het sluiten van de overeenkomst stijgen, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor deze door te berekenen. Doorberekening vindt plaats na overleg met de opdrachtgever, met een gespecificeerde opgave van kosten.
4. Beloning van opdrachtnemer door opdrachtgever is niet afhankelijk van de uitkomst van de betreffende opdracht.
5. Alle werkzaamheden, die niet in de offerte of overeenkomst zijn vermeld, maar wel in opdracht van de opdrachtgever zijn uitgevoerd, worden als meerwerk op basis van de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft tegenover opdrachtgever een inspanningsverplichting om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
2. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht vereist is, heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden aan een derde partij. Dit gebeurt altijd in onderling overleg en na kennismaking met de derde partij. Ook in dat geval blijven deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. Tenzij in de opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders is overeengekomen, is de rapportage een (mondeling of schriftelijk) advies aan opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de opvolging daarvan.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.


Artikel 6. Intellectueel eigendom, gebruikersrecht en vertrouwelijkheid
1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer.
2. Alle door opdrachtnemer geproduceerde en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en informatie van de klant tegenover derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle nodige maatregelen treffen om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.


Artikel 7. Annulering door opdrachtgever
1. Bij annulering door de opdrachtgever gelden de volgende voorwaarden:
   a. Annulering dient schriftelijk (per brief of per e-mail) plaats te vinden.
   b. Bij annulering één dag voor het opvoedconsult (<24 uur), op de dag van het (online of offline) opvoedconsult, thuisbezoek, cursus of training of tijdens de uitvoering van de overeenkomst dient 100% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
   c. Bij annulering tot 2 dagen (<48 uur) voor aanvang van het (online of offline) opvoedconsult, thuisbezoek, cursus of training dient 75% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
   d. Bij annulering tot 5 dagen voor aanvang van het (online of offline) opvoedconsult, thuisbezoek, cursus of training dient 50% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
   e. Bij annulering van deelname aan een thema-bijeenkomst (zoals een workshop, lezing of OpvoedParty) dient uitsluitend 100% van de overeengekomen prijs voldaan te worden in het geval van een 'no show' (wel aanmelden, niet aanwezig). 
   f. Bij annulering in alle andere gevallen worden aan opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte kosten en uit annulering voortvloeiende kosten in rekening gebracht.
 

Artikel 8. Overmacht
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de in artikel 3 genoemde overeenkomst niet, onvoldoende of onvolledig kan nakomen ten gevolge van oorzaken buiten zijn schuld of risicosfeer of om andere redenen van overmacht, worden genoemde verplichtingen opgeschort.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde opschorting vindt plaats tot het moment dat de opdrachtnemer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen.
3. Bij een vertraging van meer dan drie maanden hebben zowel opdrachtnemer als opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst omwille van de in dit artikel genoemde redenen worden alle reeds gemaakte kosten van opdrachtnemer door opdrachtgever vergoed.
5. Indien opdrachtgever door een technische storing vlak voor of tijdens een online opvoedconsult niet kan verschijnen, dient de opdrachtgever de storing aantoonbaar te kunnen maken. In het geval er sprake is van aantoonbare overmacht, dan zal opdrachtnemer een zelfde online opvoedconsult opnieuw inplannen op het moment dat de opdrachtnemer in staat is aan deze afspraak te voldoen en zonder er extra kosten voor te berekenen.


Artikel 9. Betalingstermijnen en facturering
1. Voor opvoedconsulten per e-mail en via chat, voor de offline diensten thema-avond (zoals een lezing, workshop of opvoedparty) én voor producten uit de Online Opvoedwinkel van Akse Coaching dient het totaal verschuldigde bedrag (volledig) vooraf betaald te worden.
2. Voor een ‘kennismakingsgesprek’ (offline of online) ontvangt opdrachtgever een factuur die volledig vooraf betaald dient te worden. Voor de offline diensten ‘opvoedconsult’ en ‘thuisbezoek’ én voor de online dienst ‘opvoedconsult via videochat’ (zoals Skype) dient 50% van het totaalbedrag vooraf betaald te worden; het resterende bedrag dient in één termijn betaald te worden binnen de afgesproken betalingstermijn, tenzij anders overeengekomen.
3. De termijn, waarin opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag zal betalen, alsmede de bijbehorende termijnbedragen en vervaldata, worden vermeld in de in artikel 3 genoemde overeenkomst.
4. Indien enige vorm van termijnbetaling niet schriftelijk is vastgelegd, zal opdrachtgever het volledige bedrag in één termijn voldoen volgens de in artikel 10 genoemde betalingsvoorwaarden.


Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
1. Het volgens de factuur verschuldigde bedrag dient door opdrachtgever te worden voldaan binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, zonder korting of compensatie. De betalingstermijn van een coachingstraject wordt doorgaans vastgesteld op 14 dagen na de laatste afspraak.
2. Indien opdrachtgever de betalingsverplichting, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, niet nakomt, is hij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in gebreke.
3. Wanneer de betaling, niet tijdig of niet volledig, plaatsvindt, is over het na de betalingstermijn openstaand bedrag, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1% per week of gedeelte daarvan, te berekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
4. Bij achterwege blijven van geheel of gedeeltelijke betaling staat het opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle gerechtelijke en/of buitenrechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever.


Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer verplicht zich de gegeven opdracht naar beste vermogen en kunnen uit te voeren.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming of door onrechtmatige daad.
4. Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld, dat opdrachtnemer aansprakelijkheid dient te dragen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade terzake van het schadegeval, met een maximum van 30% van het tarief dat op de betreffende opdracht door opdrachtnemer gefactureerd kon worden.
5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag ter uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.


Artikel 12. Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 1 week na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan opdrachtnemer.


Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


LET OP: Deze tekst kan tussentijds gewijzigd worden. 

www.aksecoaching.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-11107102